ČSUZ Bratislava
2022
05.07
OSLAVA pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí
zobraziť informácie
 
2021
28.12
 
2021
12.11
16. November 1989 - boj za demokraciu a slobodu
zobraziť informácie
 
2021
07.11
Alexander Dubček - 100 výročie narodenia
Alexander Dubček je asi najznámejšou slovenskou historickou osobnosťou v Európe i vo svete.
zobraziť informácie
 

Novinka

15.11.2020

Jan Amos Komenský

ODKAZ JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO JE AKTUÁLNY AJ PO 350 ROKOCH

„Všetci ľudia sa majú vzdelávať k ľudskosti.“

(J.A. Komenský)

DNES, 15. NOVEMBRA 2020 SI PRIPOMÍNAME 350. VÝROČIE ÚMRTIA UČITEĽA NÁRODOV. OSOBNOSŤ JANA AMOSA KOMENSKÉHO PATRÍ K VÝZNAMNÝM POSTAVÁM NIELEN ČESKEJ A SLOVENSKEJ KULTÚRY. NIE DIV. MNOHÉ MYŠLIENKY, KTORÉ SFORMULOVAL EŠTE V 17. STOROČÍ, SÚ VĎAKA SVOJEJ NADČASOVOSTI AKTUÁLNE DODNES.

page1image32880704page1image32877248

Výchovou a vzdelaním je možné zmeniť svet

Komenský položil základy novovekej pedagogiky ako samostatnej vednej disciplíny, kde ako prvý predkladá ucelenú teóriu univerzálnej výchovy a celoživotného vzdelávania. Bol v súlade s vlastným univerzalizmom a sám bol človekom univerzálnym. Ako pedagóg bol presvedčený, že vzdelanostná úroveň jedinca je základom pre ľudskú i národnú toleranciu. Ako humanista veril, že človeka i ľudstvo treba prebudiť a ukázať mu cestu k mravnosti. Dôraz kládol nielen na náboženské a prirodzené mravné vedomie človeka, ale aj na hodnotu práce, usilovnosti, podnikavosti a vedomosti. Tradície humanizmu, kresťanskej filozofie a novokoncipovanej pedagogiky spojil vo svojom diele do veľkého pansofického systému.

 

Do školy s radosťou

 

Koncepciu Komenského pedagogiky vyjadruje aj motto omnes, omnia, omnino, čo v preklade znamená všetkým všetko všestranne. Komenský považoval za šťastný taký národ, ktorý má dostatok dobrých škôl, dobrých kníh, dobrých učiteľov. V škole videl hlavný prostriedok, ako zlepšiť spoločnosť. Podľa neho sa preto vzdelávať majú všetci bez ohľadu na vek, pohlavie, spoločenský status, náboženské vyznanie. Vyučovať sa má všetko potrebné pre zmysluplný život a na dosiahnutie tohto cieľa sa majú využiť všetky dostupné spôsoby a metódy, ktoré vzdelanie sprostredkujú v zmysle zásady názornosti a školy hrou. Keďže sám považoval školu za „mučiareň“, snažil sa ju zmeniť na dielňu ľudskosti, ktorá zušľachťuje myseľ, reč a ruku (činnosť) človeka.

Komenskému sa pripisuje autorstvo až 250 spisov menšieho či väčšieho rozsahu, no objaviť hĺbku a nadčasovosť jeho myšlienok určite stojí za tú námahu. A to nielen pedagógom, teológom či filozofom, ale i mladej generácii. Práve tej by malo záležať na hľadaní hodnôt, na ktorých možno vybudovať lepšiu ľudskú spoločnosť. Jeho myšlienky plné mieru a porozumenia a tolerancie majú mimoriadny význam ipre dnešný moderný svet. Komenského pansofická filozofia nám predpisuje systém pravdy a všeľudských hodnôt, ktoré jediné sú prísľubom pre budúcnosť, v ktorej vzdelanosť a pokora vedie k porozumeniu a mieru.

 

O J. A. Komenskom

Jan Amos Komenský sa narodil 28. marca 1592. Vyštudoval teológiu, bol príslušníkom a biskupom Jednoty bratskej. Jeho dielo bolo inšpirované antikou a kresťanstvom. Snažil sa odstrániť všetky formy represie, ktoré potláčajú ľudskú

prirodzenosť. Školy sa podľa neho mali zmeniť na dielne ľudskosti. V oblasti náboženstva presadzoval slobodu svedomia ako najvyššiu hodnotu. Medzi jeho najznámejšie diela patria Labyrint světa a ráj srdce, Didactica magna (Veľká didaktika), Orbis sensualium pictus (Svet viditeľných vecí v obrazoch) či Schola ludus (Škola hrou). Komenský je považovaný za myšlienkového predchodcu moderných európskych inštitúcií. V roku 1956 sa stal patrónom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Zomrel 15. novembra 1670 v Amsterdame, pravdepodobne na následky mozgovej porážky. Dátum narodenia učiteľa národov - 28. marec - sa stal na Slovensku sviatkomvšetkých pedagógov.

 

Zo života a diela J.A.Komenského


V Elbingu (1642-1648) vypracoval systém jazykovo-vecných učebníc pre latinskú strednú školu, viazaných na Najnovšiu metódu jazykov. Vtedy začal písať aj najväčšie svoje dielo , Všeobecnú poradu o náprave ľudských vecí. za druhého pobytu v Lešne (1648-1654) prežíval Komenský veľmi ťažké krízy po strate manželky aj zo straty viery na okamžitý návrat do vlasti koncom 30.ročnej vojny. Z nádejami v politickú pomoc Rákócziovcov pre vlasť spája Komenský prácu pre reformu manželky aj zo straty viery na okamžitý návrat do vlasti koncom tridsaťročnej vojny. S nádejami v politickú pomoc Rákóciovcov pre vlasť spája Komenský prácu pre reformu maďarskej latinskej školy (pobyt v Blatnom Potoku v rokoch 1650-1654). Najmä prehlbuje v Pansofickej škole metódu univerzálneho vzdelávania a rozvíja poňatie vzťahov všetkých činiteľov výchovno-vzdelávacieho procesu, aby ukázal nutnosť i možnosti čo najvšestrannejšieho zdokonaľovania mládeže. Poňatie názornosti uplatňuje v
najúspešnejšej učebnici Orbis pictus. Premýšľa aj o podmienkach rastu vzdelaného národa atď. Tretí pobyt Komenského v Lešne (1654-1656) znamenal zintenzívnenie mnohostrannej aktivity Komenského najmä práce politickej a na Všeobecnej porade. Vtedy utrpel aj ťažkú ranu, keď stratil druhý domov pri požiari Lešna za švédsko- poľskej vojny, aj cenné rukopisy. Posledným útočišťom sa stalo Komenskému Holandsko, kde v Amsterdame pod ochranou Vavrinca de Geera pokračoval vo svojej činnosti. Vrcholný filozoficko-pedagogický a sociálne založený projekt Všeobecnej porady znovu vypravovávani, Komenský v Holandsku(1656-1670),kde vydáva aj svoje základné pansoficko (celosvetové)- pedagogické práce Opera didactica omnia a ďalšie spisy. Svojimi prácami prerástol Komenský svoju epochu. Vyslovil rad princípov, ktoré vo svojej všeobecnosti sú cennými podnetmi pre formovanie všetkých ľudí, pre medzinárodnú spoluprácu. Dielo J. A. Komenského je nadčasové a uznávané na celom svete. J.A. Komenský je významnou osobnosťou československej histórie, ktorej dielo a odkazy sú aktuálne aj dnes.